Svenska Arkivveckan i Uppsala

Uppsala

Temaer

Välkommen till Arkivveckan i Uppsala i maj.

Under tre intensiva dagar varvas helsalsföreläsningar med paneldebatter, parallella seminarier och workshops där alla tänkbara aspekter av arkivens verksamhet täckas in. Programmet består av över 50 punkter, som presenteras på Arkivveckans hemsida.

Föreläsningar om klimathot och skadedjur, paneldiskussioner om arkivens roll i demokratin och samarbetsprojekt kopplat till den digitala tidsåldern. Som tidigare arkivveckor finns också många föreläsningar som är mer rent kompetensutvecklande för den arkivverksamma. Arkivutredningen kommer att diskuteras. Arkivstudenter är inbjudna att presentera sina pågående arbeten för att få till stånd en dialog mellan arkivutbildningen och de arkivverksamma. Arkivföreningarna kommer att förlägga sina årsmöten i samband med evenemanget.

Arkivveckan anordnas av SASS – Svenska arkiv i samverkan för synlighet. SASS är ett ramprogram för bred samverkan mellan arkivverksamhetens alla delsektorer och organisationer i syfte att utveckla nya former och områden för gemensamma insatser och samarbete för att stärka arkivens position som demokratisk basfunktion, tydliggöra arkivens roll i kulturarvssammanhang och bidra till att göra arkiven till en resurs i det lokala kulturlivet.

De samverkande organisationerna är Föreningen arkivverksamma inom landsting och kommun (FALK), Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI), Näringslivets arkivråd (NLA), Svenska arkivförbundet samt Riksarkivet.

Den sjätte arkivveckan har Riksarkivet-Landsarkivet i Uppsala, Uppsala Regionarkiv, Uppsala Stadsarkiv och Folkrörelsearkivet som lokala värdar.

Program

Fullständigt program och anmälningsmodul finns på www.arkivveckan.se