• Publiceret 16. december 2019 -
  • Sidst opdateret 17. december 2019

Nordisk Arkivnyt decembernumret 2019 är här

Last ned Nordisk Arkivnyt nr. 4/2019.

Europeiska nationalarkiven samlades i Helsingfors
I slutet av september stod det finska Riksarkivet värd för möten med EBNA (European Board of National Archivist) liksom EAG (European Archives Group). Bland annat kommer Europeiska kommissionen att bevilja projektet E-ARK3 finansiering, de europeiska arkivens samarbetsprojekt kring digitalt långtidsbevarande. Stora delar av mötets innehåll präglades av den förändring som arkiven genomgår i samband med en allt mer digital värld där man också betonade vikten av aktiv dialog med arkivens användare i bred bemärkelse.

Fotografier i arkiven
Arkiven bevarar stora bestånd av fotografiska samlingar, ett material som ibland kan vara svåråtkomligt för användarna. Just fotografier är också särskilt tacksamma att göra digitalt tillgängliga, i några artiklar får vi veta mer. Svenska Litteratursällskapet i Finland har tillgängliggjort 2 000 porträttbilder ur Svenska teatern i Helsingfors arkiv på i första hand skådespelare och finns nu på Finna. I två artiklar från Danmark får vi veta mer om bevarandeinsatser och tillgängliggörandet av fotografier från Grönland. Läs om A/S Kryolith Mine- og Handelsselskabs arkiv som var ett gruvbolag som verkade under 1900-talet och vars bilder nu finns på arkiv.dk, liksom om bevarandeinsatser av den danska biologen Ernst Johannes Schmidts fotografier.

Fördjupat samarbete med frivilliga
Om crowdsourcing och volontärarbete har vi berättat om i flera artiklar i Nordisk Arkivnyt under de senaste åren. Det norska arkivverket har inspirerats av det arbete som bedrivs i Danmark och inrättat en heltidstjänst som frivillighetskoordinator i Arkivverket. För att kraftigt öka tillgången av digitiserade arkiv behövs hjälp av frivilliga i högre grad än tidigare, här tänker man sig hjälp med skanning, transkribering och med att skapa register av olika slag.

Sverige lämnar över stafettpinnen till Norge
Sverige som haft huvudredaktörskapet för Nordisk Arkivnyt under de senaste fem åren lämnar nu stafettpinnen vidare. Det blir Norge som från 2020 ansvarar för både utgivning av tidskriften och den gemensamma nordiska arkivportalen. Arkivinstitutionernas arbete, dess innehåll och former förändras, det i sin tur påverkar hur information delas och sprids. En översyn planeras av Nordisk Arkivnyts och Nordisk Arkivportals syfte, innehåll och målgrupp. Utgivarrådet som består av de nordiska riksarkivarierna har beslutat att Nordisk Arkivnyt från och med 2020 utges med två nummer per år.

Tack för i år
Redaktionen vill tacka alla som på olika sätt bidragit med texter, fotografier och illustrationer under året, samtidigt vill jag tacka alla för ett gott samarbete under de år jag varit huvudredaktör.

Alla läsare tillönskas en God Jul och ett Gott Nytt 2020.

 

Maria Larsson Östergren