Nordiske Arkiver

De nordiske rigsarkiver er kulturarvsinstitutioner, der ud over bevaring og formidling af kulturarven også har styrelsesmæssige funktioner. Blandt disse funktioner er udarbejdelse af regler på arkivområdet og at føre tilsyn i henhold til disse regler. Arkiverne er de institutioner, der opbevarer den autentiske information om fortiden i de nordiske lande. De dokumenterer såvel samfundets, som institutioners og individers liv og historie.

Danmark ›

Rigsarkivet har til formål at indsamle og opbevare historiske kilder og at stille dem til rådighed for offentligheden.

Finland ›

Ansvarar för att dokumenten och den information som de innehåller blir mottagna, varaktigt förvarade och ställda till förfogande.

Færøerne ›

Færøernes Nationalarkiv skal indsamle og sikre bevaringen af arkivalier af historisk værdi, eller som har betydning for borgere og myndigheder.

Grønland ›

Arkivet ved Grønlands Nationalmuseum og Arkiv - Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu.

Island ›

Islands Nationalarkiv er et offentligt arkiv og har til formål at indsamle, bevare, tilgængeliggøre arkivalier og vejlede brugerne.

Norge ›

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å sikre samfunnets behov for å bevare, gjøre tilgjengelig og formidle arkiver som er avlevert til eller deponert i etaten.

Sverige ›

Riksarkivet ansvarar för den statliga arkivverksamheten i Sverige.

Ålandsøerne ›

Ålands landskapsarkiv är det självstyrda landskapet Ålands arkivinstitution.