Nordiska arkiv

De nordiska riksarkiven är kulturarvsinstitutioner som utöver bevarande och förmedling av kulturarvet också har överinseende över den offentliga arkivverksamheten, bland annat genom att utarbeta regler för arkivområdet och övervaka efterlevnaden av dessa. Arkiven är de institutioner som bevarar den autentiska informationen om de nordiska ländernas förflutna. De ansvarar för att dokumentera såväl samhällets som institutioners och individers verksamhet och historia.

Danmark ›

Rigsarkivet har til formål at indsamle og opbevare historiske kilder og at stille dem til rådighed for offentligheden.

Finland ›

Ansvarar för att dokumenten och den information som de innehåller blir mottagna, varaktigt förvarade och ställda till förfogande.

Færøerne ›

Færøernes Nationalarkiv skal indsamle og sikre bevaringen af arkivalier af historisk værdi, eller som har betydning for borgere og myndigheder.

Grønland ›

Arkivet ved Grønlands Nationalmuseum og Arkiv - Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu.

Island ›

Islands Nationalarkiv er et offentligt arkiv og har til formål at indsamle, bevare, tilgængeliggøre arkivalier og vejlede brugerne.

Norge ›

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å sikre samfunnets behov for å bevare, gjøre tilgjengelig og formidle arkiver som er avlevert til eller deponert i etaten.

Sverige ›

Riksarkivet ansvarar för den statliga arkivverksamheten i Sverige.

Ålandsøerne ›

Ålands landskapsarkiv är det självstyrda landskapet Ålands arkivinstitution.