• Publisert 1. Juni 2017 -
 • Sist oppdatert 5. Februar 2021

Finland

Riksarkivets uppdrag är att säkerställa att myndighetshandlingar som hör till det nationella kulturarvet och uppgifterna i dem förvaras och finns tillgängliga samt att främja deras användning i forskningssyfte. Riksarkivet fungerar på undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och dess verksamhetsområde är hela landet. I anslutning till Riksarkivet verkar delegationen för Riksarkivet, privatarkivens delegation och heraldiska nämnden.

Riksarkivet

 • säkerställer att myndighetshandlingar som hör till det nationella kulturarvet och uppgifterna i dem förvaras;
 • fungerar som expertmyndighet i frågor som gäller varaktig förvaring av myndighetshandlingar och av uppgifter i dem samt i frågor som rör arkivfunktionen;
 • främjar tillgängligheten till och användningen av varaktigt förvarade handlingar och uppgifter i dem samt främjar användningen av dem i forskningssyfte;
 • främjar förvaringen av privata handlingar som hör till det nationella kulturarvet och av uppgifterna i dem samt anskaffningen sådant material för varaktig förvaring och deltar i utvecklandet av den privata arkivverksamheten i samarbete med dem som bedriver privat arkivverksamhet;
 • fungerar som sakkunnig för myndigheterna i heraldiska frågor och främjar den heraldiska kulturen;
 • sköter de uppgifter som föreskrivs för Riksarkivet, arkivverket eller landsarkiven i arkivlagen (831/1994), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), lagen om statsbidrag till privata arkiv (1006/2006), personuppgiftslagen (523/1999) och i annan lagstiftning.

Riksarkivet, som har ca 210 anställda leds av generaldirektören, riksarkivarie Jussi Nuorteva. Riksarkivet är uppdelat i tre tjänsteområden:

 • Administrativa tjänster
 • Informationstjänster
 • Forsknings- och sakkunnigtjänster

Utöver dessa finns en enhet för intern revision som lyder direkt under generaldirektören.

Riksarkivet har verksamhetsställen i nio olika städer i Finland: Enare (Samearkivet), Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, S:t Michel, Tavastehus, Uleåborg, Vasa och Åbo. Varje verksamhetsställe har en forskarsal vars öppettider hittas på vår webbplats.

Så här använder du våra material

Du kan använda de dokument som förvaras i Riksarkivet för vetenskaplig forskning, fritidsforskning eller något annat önskat ändamål i våra forskarsalar. Våra digitaliserade offentliga dokument kan du också studera på nätet, kostnadsfritt.

Gör så här

 • Beställ de önskade handlingarna i förväg med din hemdator via vår Astia-webbtjänst eller på plats i forskarsalen.
 • Du kan använda offentliga digitaliserade handlingar i webbtjänsten Astia på din egen hemdator.
 • Dokument som du beställer kan också levereras till dig i forskarsalen.
 • Fjärrlån av handlingar till Riksarkivets verksamhetsställe nära dig är avgiftsbelagt.

Kontaktuppgifter och forskarsalarnas öppettider samt leveranstiderna för handlingar finner du på våra webbsidor.

Största delen av de dokument som förvaras i Riksarkivet är offentliga med vissa begränsningar. För mer om detta, ser här.

Vår personal hjälper dig att hitta material och göra beställningar.

Sociala medier

Hemsidan

På riksarkivets hemsida finner du information på finska, svenska, samiska, engelska och ryska.

Riksarkivet på sociala medier

Riksarkivet har sidor på Facebook där man med rätt stor frihet kan delta i diskussioner och framföra kommentarer. På dessa sidor publiceras också nyheter och information om utställningar och evenemang.

Samearkivet har en egen Facebook-sida, med information om arkiven i de samiska områdena.

Du kan följa oss även på

Twitter

YouTube

LinkedIn